• biuro@finansus.waw.pl
 • Tel: +48 22 350-79-49

 

Księgi Handlowe

 • Prowadzenie Księgi Handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Sporządzanie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, ewidencje pomocnicze, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rejestry podatku od towarów i usług i in.).
 • Przygotowywanie oraz modyfikowanie planu kont i polityki rachunkowości.
 • Kwalifikowanie dowodów księgowych, określanie sposobu ich ujęcia w księgach oraz kontrola poprawności dokonywanych zapisów zdarzeń.
 • Przygotowywanie oraz dostarczanie do urzędów obowiązkowych deklaracji i sprawozdań (miesięcznych oraz rocznych), takich jak: deklaracje VAT, CIT, PIT, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, przepływy środków pieniężnych.
 • Obsługa i rozliczenia pracowników.
 • Bieżący monitoring rozliczeń klienta z kontrahentami (sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów, not odsetkowych, uzgodnień sald) i urzędami.
 • Rozliczenia zobowiązań publiczno-prawnych oraz reprezentacja klienta przed urzędami.
 • Opracowywanie instrukcji i regulaminów oraz dokumentacji wymaganej przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
 • Przygotowywanie i składanie dokumentów związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS-ie.
 • Sporządzanie sprawozdawczości GUS, NBP i innych.